Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
วันที่ 23 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้...

Read more

ภาระกิจการติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
วันที่ 10 เมษายน 2562  นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมิืองท่าช้าง ติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรื...

Read more

ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13
วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ตัดแต่...

Read more

ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ 1
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าช้าง ด...

Read more

สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสร้าง สนามเด็ เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการสร้าง สนามเด็กเล่นส...

Read more

ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
ดำเนินการต่อท่อส่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค
ภาระกิจการติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
ภาระกิจการติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13
ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้อง บริเวณ ศิริการ ซ.13
ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ 1
ดำเนินการตัดไม้ตามคำร้องหน้าหมู่บ้านการเคหะ 1
สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง
สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าช้าง

ข่าวสารจากเทศบาล-News

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.เทศบาลเมืองท่าช้าง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1...

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 26 เมษายน 2562
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายชัชพล เหล่...

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 24 เมษายน 2562
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายชัชพล เหล่...

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 23 เมษายน 2562
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง นายชัชพล เหล่...

Read more

พิธีเปิด โครงการ อาชีวะอาสา สงกรานต์ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชัชพล เหล่ามีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เข้าร่วม...

Read more

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 26 เมษายน 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 26 เมษายน 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 24 เมษายน 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 24 เมษายน 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 23 เมษายน 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 23 เมษายน 2562
พิธีเปิด โครงการ อาชีวะอาสา สงกรานต์ 2562
พิธีเปิด โครงการ อาชีวะอาสา สงกรานต์ 2562

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: